cocoapod连接速度慢的解决方法

Cocoapodinstall或者update的时候不更新其repo会让操作快很多

使用以下参数来跳过repo更新:

1
2
3
pod install --verbose --no-repo-update

pod update --verbose --no-repo-update

来源